Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

Poetry
Samuel's Poetry & Thoughts - I'm an open book. Clear conscience. Just, days are sort of not knowing what to do. So, why not. Maybe someone can give me advice despite my clueless and dogma. - Very blunt yet obscured.
Lament
Es dziedu savās ciešanās.
Slava Tam Kungam.

Mūsdienu izgaist sabiedrība.
Viņu sirds nav ar Dievu.

Un, ja tā, tad tas bija ļaunums, kas pieauga.
Tātad ļoti maz, zināja, ka labestība pastāv.
Viņiem bija senais dzīves posms.
Lai izaugtu moderns no jauna.

Miers būtībā.
Mirst nav žēlsirdīga vēna.

Jo es tevi dzirdu
Un arī es zinu jūsu sāpes.
Lai gan mīli savu ceļu.

Cilvēks zemāk necienīgs.
Dievs nav no laimes.
Ne patiesības velns.

Dziedināt O forsaken.
Un nesvētī ideālus.
Pārbaudiet mūs ar dzīvi.
Nevis nāve.

Es nemeklēju nemirstību.
Samaitātība zināšanās ir veltīga.

Tikumība Es neatradu cilvēka tukšumu.
Dārgumu glabāšana dzīvē nav pasaulīga.
Arī viens nebija alkatības pilns.
Bet citi dzīvo dzīvi savai personai.

Pārrāva saites,
Viņi nepazīst mieru.
Tomēr viņi ir izturējuši sirds dēļ.

Mana kaislība ir mīlestība.
Vairāk, nekā es varēju izteikt.
Citi un dzīve nevar redzēt.
Jo viņi izrāda nevērību.
Vai arī viņi cieš tik dziļi, neizsakāmi.

Mirstīga ir dvēsele.
Bezdievīgais streiko miesā.
Un viņi patērē laipnību.

Dievs caurdur ēnu.
Un dziedina, lai salauztu vai pilnveidotu.

Ak, veltīgā kaislība.
Prieks, nevis iznīcība.
Ievērojiet visus darbus.
Grozi savu izpratni.
Mūžības jūklī.

(TRANSLATION)

I sing in my distress.
Praise be to the LORD.

In modern fade the society.
Their heart not with God.

And if so, it was wicked that grew.
So very few, knew goodness exist.
They had a phase of life ancient.
To grew a modern anew.

Peace in an essence.
Die not merciful vein.

For I hear you
And I too know your pain.
Though love thine way.

Man below unworthy.
God not of happiness.
Nor Devil of truth.

Heal O forsaken.
And bless not the ideals.
Test us with the life.
Not the death.

I seek not immortality.
Corruptness in knowledge is vain.

Virtue I heed not finding man's emptiness.
Possession of treasure in life is not earthly.
Nor was one filled with greed.
But others live life to their person.

Broken the bonds asunder,
They know not peace.
Yet they have endured for heart's sake.

My passion is love.
More than I could express.
Others and life cannot see.
Because they show neglect.
Or they suffer so deep untold.

Mortified is a soul.
The wicked strike flesh.
And they consume kindness.

God pierces the shadow.
And heals to break or refine.

O vain passion.
Delight not in destruction.
Observe all works.
Amend thine understanding.
Into the chasm of eternity.

 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games
Mini-Games
Play with GCash
Play with Platinum