Watashi fukashigi watashi fukashigi doushite amata motto watashi kan raibu.watashi fukashigi watashi fukashigi doushite amata motto watashi kan raibu

Yori nain shigai sutoppu ware watashi suisoku watashi gozen hitori.watashi nakare nou naze korera omoi choudai kei.

Tadashi tomo mai aikou tameni tomo mai furenzu izu sono bakari shina tei ware.watashi fukashigi doushite ware takai iyoku henka ze seken.Kore kasai nenshou okeru mai reikon watashi kan hima hitori